στο ιατρείο...
 • Περιποίηση Τραυμάτων Οφθαλμού και ευρύτερης περιοχής Προσώπου και Τραχηλικής Χώρας

 • Αφαίρεση Ραμμάτων Κερατοειδούς, Επιπεφυκότα, Βλεφάρων και ευρύτερης περιοχής Προσώπου και Τραχηλικής Χώρας

 • Αφαίρεση Ξένων Σωμάτων Βλεφαρικού και Βολβικού Επιπεφυκότα

 • Αφαίρεση Ξένων Σωμάτων επιφανειακών στρωμάτων Κερατοειδούς και τοπικός καθαρισμός περιοχής τραύματος

 • Απόξεση και Νεαροποίηση Επιθηλίου Κερατοειδούς

 • Μελέτη και Εφαρμογή Διαθλαστικών Φακών Επαφής

 • Διάνοιξη και Διαστολή των Άνω και Κάτω Δακρυϊκών Σημείων/ Σωληναρίων Οφθαλμού

 • Καθετηριασμός και Έκπλυση Δακρυϊκής Συσκευής Οφθαλμού

 • Τοποθέτηση ειδικών Βυσμάτων για προσωρινή ή μόνιμη απόφραξη των Δακρυϊκών Σημείων/ Σωληναρίων

 • Θεραπεία Χαλαζίων, Βλεφαρίτιδας & Demodex

 • Αντιμετώπιση Χημικών Εγκαυμάτων Κερατοειδούς, Επιπεφυκότα και Βλεφάρων

 • Αφαίρεση Δευτεροπαθών Μεμβρανών Βλεφαρικού Επιπεφυκότα και Επιθηλιακών Νηματίων Κερατοειδούς

 • Τοποθέτηση και Αφαίρεση ειδικών Θεραπευτικών Φακών Επαφής

 • Θεραπείες Botox

στα συνεργαζόμενα κέντρα...
 • Ενδοϋαλοειδική Έγχυση Anti-VEGF (EYLEA, LUCENTIS, AVASTIN, ZALTRAP)

 • Ενδοϋαλοειδικά Εμφυτεύματα κορτικοστεροειδών (OZURDEX)

 • Ενδοϋαλοειδική Έγχυση Τριαμσινολόνης (KENALOG, TRIAMVIRGI)

 • Φωτοδυναμική Θεραπεία Βυθού (PDT με VISUDYNE)

 • Ειδική Θεραπεία Βυθού Micropulse Laser

 • Φωτοπηξία Αμφιβληστροειδούς με Argon Laser PASCAL

 • Καψουλοτομή Οπισθίου και Προσθίου Περιφακίου με Yag Laser

 • Περιφερική Ιριδoτομή με Yag Laser

 • Ιριδοπλαστική με Argon Laser

 • Εκλεκτική Τραμπεκουλοπλαστική με Laser (SLT)

 • Φωτοθεραπευτική Κερατεκτομή (PTK)

 • Φωτοδιαθλαστική Κερατεκτομή (PRK)

 • Διεπιθηλιακή Φωτοδιαθλαστική Κερατεκτομή (Transepithelial PRK)

 • Υποεπιθηλιακή Κερατεκτομή με Laser (LASEK)

 • EPI-LASIK

 • Ενδοστρωματική Κερατοσμίλευση με Laser (LASIK)

 • FEMTO-LASIK (INTRALASE LASIK)

 • Φακοθρυψία με τοποθέτηση Ειδικών Ενδοφακών Οπισθίου Θαλάμου (Ασφαιρικός, Τορικός, Περιθλαστικός, Προσαρμοστικός)

 • Τοποθέτηση Ειδικών Ενδοφακών Προσθίου Θαλάμου (ιριδικής στήριξης και μη) σε περιπτώσεις Μετεγχειρητικής Αφακίας και περιπτώσεις διόρθωσης Ειδικών Διαθλαστικών Αμετρωπιών/ Ανωμαλιών

 • Τοποθέτηση Ειδικών Ενδοφακών Οπισθίου Θαλάμου (sulcus) για διόρθωση Υψηλών Αμετρωπιών και Ειδικών Διαθλαστικών Ανωμαλιών

 • Τοποθέτηση Ειδικών Ενδοφακών Οπισθίου Θαλάμου (sulcus) για συμπληρωματική διαθλαστική διόρθωση Μετεγχειρητικών Διαθλαστικών Ανωμαλιών

 • Αφαίρεση και Αντικατάσταση Ενδοφακών

 • Τραμπεκουλεκτομή

 • Χειρουργική Αφαίρεση Ραμμάτων Κερατοειδούς

 • Χειρουργική Αντιμετώπιση Πτερυγίου

 • Χειρουργική Αντιμετώπιση Χαλαζίων

 • Χειρουργική Αφαίρεση Ξανθελασμάτων

 • Χειρουργική Αφαίρεση Μορφωμάτων Επιπεφυκότα

 • Χειρουργική Αφαίρεση Μορφωμάτων Βλεφάρων και ευρύτερης περιοχής Προσώπου και Τραχηλικής Χώρας

 • Χειρουργική δειγματοληψία ιστού μορφωμάτων για Βιοψία και περαιτέρω Παθολογανατομική, Κυτταρολογική και Ιστολογική, εκτίμηση

 • Βλεφαροπλαστική Χειρουργική διόρθωση Δερματοχάλασης Βλεφάρων και Πρόπτωσης Περιβόλβιου Κογχικού Λίπους

 • Συνδυασμένη επέμβαση Φακοθρυψίας-Τραμπεκτουλεκτομής

 • Τοποθέτηση Αντιγλαυκωματικών Βαλβίδων

 • Χειρουργική Αντιμετώπιση Τραυμάτων Κερατοειδούς, Επιπεφυκότα, Βλεφάρων, Φρυδιών και της ευρύτερης Περιοφθάλμιας περιοχής του προσώπου