στο ιατρείο...
 • Μέτρηση Διαθλαστικών Ανωμαλιών (Οπτομετρία)

 • Μέτρηση Διαθλαστικών Ανωμαλιών σε Βρέφη και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες με ειδικό Φορητό Διαθλασίμετρο

 • Σκιασκοπία

 • Κερατομετρία

 • Τονομέτρηση και Παχυμετρικός Υπολογισμός Τόνου

 • Βιομικροσκόπηση με Σχισμοειδή Λυχνία

 • Πλήρης Μελέτη Βυθού

 • Άμεση και Έμμεση Βυθοσκόπηση

 • Βυθοσκόπηση με Τρικατοπτρική Ύαλο Goldmann

 • Ειδικός Έλεγχος Ωχράς Κηλίδος

 • Γωνιοσκοπία

 • Πλήρης Μελέτη Γλαυκώματος

 • Πλήρης Ορθοπτική Μελέτη/ Μελέτη Στραβισμού

 • Πλήρης Μελέτη Χρωματικής Αντίληψης

 • Πλήρης Ορθοπτική Μελέτη/ Μελέτη Στραβισμού

 • Νευροφθαλμολογικός Έλεγχος

 • Εξοφθαλμομέτρηση

 • Ποιοτικός και Ποσοτικός Έλεγχος Δακρύων

 • Έλεγχος Δακρυικού Αποχετευτικού Συστήματος

 • υπερηχογραφική παχυμετρία κερατοειδούς

 • A-Scan Βιομετρία

 • Ψηφιακές Φωτογραφίες Βυθού

 • Ψηφιακές Φωτογραφίες Προσθίων και Εξωτερικών Τμημάτων Οφθαλμού

στα συνεργαζόμενα κέντρα...
 • Οπτικά Πεδία

 • HRT Οπτικών Θηλών

 • OCT Οπτικών Θηλών

 • Δυναμικός Έλεγχος Νευρικών Οπτικών Ινών και Απεικόνιση με Ανέρυθρο Φως

 • Φωτογραφίες Βυθού

 • Φωτογραφίες Προσθίων και Εξωτερικών Τμημάτων Οφθαλμού

 • Αυτοφθορισμός Βυθού

 • Μελέτη και Εφαρμογή Βοηθημάτων Χαμηλής Όρασης

 • Οφθαλμικές Γενετικές Αναλύσεις (DNA)

 • Ανέρυθρες Φωτογραφίες Βυθού

 • Ψηφιακή Φλουοραγγειογραφία

 • Ψηφιακή Αγγειογραφία με Ινδοκυανίνη

 • oct ωχράς κηλίδος

 • Angio OCT

 • En face OCT

 • PHP Περιμετρία

 • Νευρολογικά Οπτικά Πεδία

 • Ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα Πολυεστιακό Ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα

 • Προκλητά Δυναμικά Ινιακού Λοβού

 • Κλασική Τοπογραφία Κερατοειδούς τύπου PLACIDO

 • PENTACAM Τοπογραφία Κερατοειδούς

 • Μέτρηση Βάθους Προσθίου θαλάμου

 • Μέτρηση Ενδοθηλιακών Κυττάρων Κερατοειδούς

 • OCT Προσθίου Ημιμορίου

 • Υπερηχογράφημα Προσθίου Ημιμορίου (UBM)

 • Υπερηχογράφημα A-SCAN

 • Υπερηχογράφημα B-SCAN

 • IOL MASTER Βιομετρία

 • ORBSCAN Τοπογραφία Κερατοειδούς

 • WAVESCAN Μελέτη Οπτικών Εκτροπών Οφθαλμού

 • Ηλεκτροφθαλμογράφημα